Ienākt

!!! Datu zi?ošanaMakulat?ras v?kšnas konkurs? "T?rai Latvijai!" ir beigusies!
Jaut?jumu un neskaidr?bu gad?jum? l?dzu rakst?t: konkurss@zalajosta.lv vai  ilze.liepa@zalajosta.lv

 

Makulat?ras v?kšanas konkurss “T?rai Latvijai!”, 2017./2018.m?c. gads

“Za?? josta” sadarb?b? ar Valsts izgl?t?bas satura centru, AS “Latvijas valsts meži”, Izklaides parku “Av?rijas brig?de”, SIA “Pils?tvides serviss”, SIA “L?gatnes pap?rs”, SIA “Clean R”, SIA “Balticfloc” un SIA “AP Kaudz?tes” aicina Latvijas pirmsskolas, visp?r?j?s, interešu un profesion?l?s izgl?t?bas iest?des iesaist?ties makulat?ras v?kšanas konkurs? “T?rai Latvijai!”, 2017./2018. m?c?bu gada ietvaros v?cot makulat?ru un sacenšoties ar cit?m Latvijas izgl?t?bas iest?d?m sav?ktaj? makulat?ras apjom?.

Buy Adidas Neo Casual Shoes, Adidas Neo Vl Court Skate http://airmaxcheap4sale.com

Konkursa nolikums

Konkursa plak?ts (JPG)

Konkursa plak?ts (PDF)

Uzaicin?juma v?stule izgl?t?bas iest?d?m

Konkurss ik gadus apvieno simtiem izgl?t?bas iest?žu un t?kstošiem b?rnu, lai, v?cot makulat?ru, kop?gi saudz?tu un taup?tu dabas resursus, t?d?j?di v?ršot b?rnu un jauniešu uzman?bu makulat?ras š?irošanas nepieciešam?bai un noz?mei ikdienas dz?v?, k? ar? veidotu izpratni, ka pareizi saš?iroti un p?rstr?dei nodoti atkritumi k??st par v?rt?g?m izejviel?m jaunu produktu ražošan?. Šogad norisin?s tr?spadsmitais Vislatvijas makulat?ras v?kšanas konkursa norises gads.

Pieteikšan?s konkursam
Pieteikšan?s konkursam norisin?s l?dz 2017.gada 31.decembrim, elektroniski re?istr?joties un izveidojot savu profilu “Za?? josta” m?jaslap? www.zalajosta.lv sada?? “Makulat?ras v?kšanas konkurss” izveidotaj? ELEKTRONISKAJ? KONKURSA DATU B?Z?. Aicin?m izgl?t?bas iest?des b?t t?lredz?g?m – re?istr?ties konkursam un s?kt v?kt makulat?ru jau tagad, t?d?j?di ar katru sav?kto makulat?ras kilogramu pietuvinot sevi uzvarai.

Makulat?ras v?kšana un uzskaite
Konkursa ietvaros iesp?jams v?kt biroja, kop?jamo, piez?mju, z?m?šanas pap?ru, gr?matas, av?zes, žurn?lus, bukletus, katalogus, burtn?cas, klades, k? ar? saloc?tus kartona iepakojumus. Konkursam netiek pie?emtas fotogr?fijas, izlietoti pap?ra trauki un uzl?mes.
Lai nodrošin?tu regul?ru makulat?ras izvešanu, konkursa dal?bniekiem periodiski ir j?atjauno inform?cija konkursa datu b?z? par provizoriski sav?kto makulat?ras daudzumu izgl?t?bas iest?d?.
Konkursa ietvaros makulat?ra j?v?c l?dz 2018.gada 12.martam.
L?dz 2018.gada 12.martam konkursa datu b?z? j?re?istr? ar? gal?jais izgl?t?bas iest?des sav?ktais makulat?ras daudzums, k? ar? j?nor?da akt?v?kais makulat?ras individu?lais v?c?js.

Uzvar?t?ju noteikšana un apbalvošana
Konkursa uzvar?t?jus noteiks gan p?c sav?kt? makulat?ras apjoma uz vienu izgl?t?bas iest?des audz?kni, gan p?c kop?j? izgl?t?bas iest?des sav?kt? makulat?ras apjoma.
Konkursa rezult?ti tiks apkopti un pazi?oti 2018. gada 8.maij?, noskaidrojot, kuras skolas tiks pie v?rt?g?m balv?m no “Za?? josta” un konkursa atbalst?t?jiem – izklaides parka “Av?rijas brig?de”, SIA “Pils?tvides serviss”, k? ar? v?rt?gaj?m vides izzi?as ekskursij?m, ko uzvar?t?jiem sar?p?jusi AS “Latvijas valsts meži”. Konkursa organizatori ar p?rsteiguma balv?m apbalvos ar? cent?g?kos skol?nus – akt?v?kos makulat?ras v?c?jus.
Katra skola, kas piedal?sies konkurs?, par katru sav?kto makulat?ras tonnu sa?ems 5 kg jauna pap?ra.
2018.gada maij? norisin?sies konkursa uzvar?t?ju apbalvošana, par kuras norises vietu un k?rt?bu tiks pazi?ots individu?lu.

Papildu inform?cija:
Par konkursa norisi: Ilze Liepa-Balode, e-pasts: konkurss@zalajosta.lv; t?lr.: 67808112; mob.t?lr.: 27042534

Paldies konkursa galvenajiem atbalst?t?jiem!